Voorwaarden abonnementen

1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

a) Abonnement: een door Ouwehand uitgegeven abonnement dat toegang geeft tot het Ouwehand-terrein;
b)   Abonnementsgeld: de vergoeding die de abonnementhouder is verschuldigd bij het afsluiten of verlengen van een abonnement;
c)  Abonnementsvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van Ouwehand;
d)   Ouwehand: Ouwehands B.V. Dierenpark te Rhenen;
e)   Ouwehand-terrein: het omheinde terrein waarop zich de faciliteiten, dierenverblijven en de parkeerterreinen van Ouwehand bevinden;
f)   Abonnementhouder: eenieder die zich met een geldig abonnement, al dan niet met goedvinden van Ouwehand op het Ouwehand-terrein bevindt;
g)   Reglement: het bezoekersreglement van Ouwehand, te raadplegen op https://www.ouwehand.nl/nl/bezoekersreglement.

2. Toepasselijkheid

a) De abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) een abonnement;
b) Door zich op het Ouwehand terrein te begeven, aanvaardt de abonnementhouder de toepasselijkheid van het Reglement.

3. Abonnementen

a) Abonnementen voor leden van een gezin kunnen alleen gelijktijdig worden afgesloten door personen woonachtig op hetzelfde adres. Abonnementen van personen woonachtig op hetzelfde adres hebben dezelfde looptijd en einddatum; 
b)   Kinderen van 2 t/m 9 jaar ontvangen een persoonlijke abonnementspas met foto. Kinderen tot 3 jaar betalen geen abonnementsgeld. Kinderen die binnen de looptijd van het abonnement 3 jaar worden, betalen een abonnementstarief vanaf de volgende maand nadat het kind 3 jaar is geworden tot aan de einddatum van het abonnement. Het abonnementsgeld voor kinderen die 3 jaar worden binnen de looptijd van het abonnement wordt naar rato berekend; 
c)   Vanwege de RIVM-coronarichtlijnen is het voor Ouwehand van belang te weten hoeveel gasten er steeds op het Ouwehand-terrein aanwezig zijn. Om dit te kunnen meten dienen ook abonnementhouders een online ticket met tijdslot te reserveren. Dit geldt ook voor kinderen tot en met 2 jaar, die voorheen zonder toegangsbewijs naar binnen konden. Abonnementhouders reserveren van tevoren via onze website; Mijn ABO, een bezoekdag en tijdslot. Abonnementhouders hebben toegang tot het Ouwehand-terrein op vertoon van het abonnement en het online ticket voor de bezoekdag; 
d)   Voor het einde van de looptijd van een abonnement ontvangt de abonnementhouder een verlengingsaanbod. Het verlengingsaanbod en de abonnementsvoordelen van Ouwehand worden éénmalig per adres verstrekt per e-mail. Het verlengen van een abonnement geschiedt door betaling van het abonnementsgeld binnen 30 dagen na ontvangst van het verlengingsaanbod; 
e)   Bij het afsluiten van een abonnement ontvangt de abonnementhouder (een) kortingsbon(nen) voor (onder andere) andere attractie- en dierenparken. De korting bij andere attractie- en dierenparken is alleen geldig bij inlevering van de kortingsbon die de abonnementhouder ontvangt per e-mail bij het afsluiten of verlengen van een abonnement. De voorwaarden staan per park vermeld op de betreffende kortingsbonnen. De kortingsbonnen worden in januari voor het aankomende jaar éénmalig per e-mail verstrekt; 
f)   Ouwehand behoudt zich het recht voor speciale evenementen bovenop het abonnementsgeld een extra bijdrage van een abonnementhouder te vragen; 
g)   Het kan voorkomen dat één of meerdere horecalocaties, attracties of dierenverblijven i.v.m. feesten en partijen en/of overheidsmaatregelen zijn gesloten. Dit geeft de abonnementhouder geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het abonnementsgeld, noch enige andere aanspraak op Ouwehand;
h)   Het kan voorkomen dat Ouwehand vanwege overmacht, maatregelen (bv. sluiting dierenpark) moet nemen om de veiligheid te waarborgen. Dit geeft de abonnementhouder geen recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van het abonnementsgeld noch enige andere aanspraak op Ouwehand;
i)   Ouwehand is gerechtigd om deze abonnementsvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De abonnementhouder wordt hierover ten minste een maand voor het in werking treden van de gewijzigde abonnementsvoorwaarden geïnformeerd.

4. Handhaving

Ouwehand is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van de abonnementsvoorwaarden of het Reglement gerechtigd de betreffende abonnementhouder te verwijderen van het Ouwehand-terrein (zonder gehele of gedeeltelijke restitutie van het abonnementsgeld) dan wel de toegang tot het Ouwehand-terrein te ontzeggen. Ouwehand kan voorts al datgene doen dat Ouwehand ter zake nodig en/of dienstbaar acht.

5. Overige bepalingen

a) Toegang tot Ouwehand is alleen toegestaan voor personen in het bezit van een geldig abonnement; 
b)   Tot één maand na het afsluiten van een abonnement kan een persoon wonend op hetzelfde adres als een abonnementhouder worden toegevoegd aan een bestaand abonnement met dezelfde looptijd. Het abonnementsgeld zal naar rato worden berekend. Na één maand na het afsluiten van een abonnement is dit niet meer mogelijk en wordt voor de betrokken persoon een nieuw abonnement aangemaakt; 
c)   Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar; 
d)   Het is niet toegestaan zich op het Ouwehand-terrein te bevinden zonder geldig legitimatiebewijs; 
e)   Een abonnement dient te worden getoond bij de controle; 
f)   Bij de gastenservice of controle kan bij twijfel gevraagd worden de legitimatie te tonen; 
g)   Parkeerplaatsen worden toegewezen op volgorde van aankomst; 
h)     Abonnementhouders kunnen geen aanspraak maken op de garantie van een parkeerplaats op het Ouwehand-terrein; 
i)   Abonnementhouders betalen een gereduceerd parkeertarief van € 4,00 per dag of hebben de mogelijkheid om een parkeerabonnement aan te schaffen. In dat geval ontvangt u een aparte pas voor het parkeerabonnement; 
j)   Op vertoon van het abonnement krijgt de abonnementhouder korting op toegang tot andere NVD-parken. De NVD-parken bepalen zelf deze korting, zie website NVD:   https://www.nvddierentuinen.nl/dierentuinen/korting-op-entree-dierentuinen/
k)   Ouwehand behoudt zich het recht voor het abonnementsgeld te wijzigen.

6. Herroepingsrecht

Een abonnement mag zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na datum aankoop c.q. het afsluiten daarvan (bedenktermijn) geannuleerd worden, mits er nog geen gebruik van is gemaakt. Restitutie van het abonnementsgeld bij annulering van een abonnement na 14 dagen na de aankoop c.q. het afsluiten daarvan is niet mogelijk.

7. Verstrekte gegevens

De door de abonnementhouder verstrekte gegevens zullen door Ouwehand uitsluitend gebruikt worden zoals beschreven in het Privacy Statement, deze is te vinden op onze website: https://www.ouwehand.nl/nl/privacy-statement. Op alle verstrekte gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Voor Ouwehand is het belangrijk dat er op een juiste manier gecommuniceerd kan worden met de abonnementhouders. Abonnementhouders dienen dan ook zorg te dragen voor het tijdig doorgeven van de juiste gegevens zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

8. Slotbepalingen

Op deze abonnementsvoorwaarden en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.