Voorwaarden abonnementen

  • Kinderen die binnen de looptijd van het abonnement 2 jaar worden, ontvangen een eigen abonnement.
  • U dient bij aanschaf van een abonnement te betalen voor een kind dat 3 jaar is.
  • De korting bij andere attractie- en dierenparken is alleen geldig bij inlevering van de kortingsbon die je ontvangt bij het  afsluiten  van een abonnement. De voorwaarden en de openingstijden per park vind je op de kortingsbonnen die je ontvangt bij het afsluiten van een abonnement. De kortingsbonnen worden in december voor het jaar daarop éénmalig verstrekt.
  • De abonnementsvoordelen van Ouwehands Dierenpark Rhenen worden éénmalig per adres verstrekt, ongeacht wisselende geldigheidsdata van gezinsleden.
  • Ouwehands Dierenpark behoudt zich het recht voor om tijdens speciale evenementen een extra bijdrage te vragen.
  • Het kan voorkomen dat het Ouwehands Jungle restaurant i.v.m. feesten en partijen is gesloten.

Ouwehands Dierenpark behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. 

Reglement abonnementen

1. Definities

In dit abonnementhouderreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:
a. Ouwehand: de B.V. Ouwehands Dierenpark te Rhenen.
b. Ouwehand-terrein: het omheinde terrein waarop zich de faciliteiten, dierenverblijven en het parkeerterrein van Ouwehand bevinden.
c. Abonnementhouder: eenieder die zich met een geldige jaarkaart, al dan niet met goedvinden van Ouwehand op het Ouwehand-terrein bevindt.
d. Reglement: dit abonnementhouderreglement.

2. Toepasselijkheid

Door zich op het Ouwehand-terrein te begeven, aanvaardt de abonnementhouder de toepasselijkheid van het bezoekersreglement. Het Reglement is bovendien verbonden aan iedere verkoop dan wel uitgifte van een abonnement.

3. Handhaving

Ouwehand is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit Reglement gerechtigd de
betreffende Abonnementhouder te verwijderen dan wel de toegang tot het Ouwehand-terrein te
ontzeggen. Ouwehand kan voorts al datgene doen dat Ouwehand ter zake nodig en/of dienstbaar
acht.

4. Bepalingen

a. Toegang tot Ouwehand is alleen toegestaan voor personen in het bezit van een geldig
jaarabonnement voor Ouwehand;
b. Een jaarabonnement van Ouwehand is persoonlijk en niet overdraagbaar;
c. Het is niet toegestaan zich op het Ouwehand-terrein te bevinden zonder geldig legitimatiebewijs;
d. Een abonnement dient te worden getoond bij de controle;
e. Bij de servicebalie of controle kan bij twijfel gevraagd worden de legitimatie te tonen;
f. De abonnementsvoordelen van Ouwehands Dierenpark Rhenen worden éénmalig
per adres verstrekt, ongeacht wisselende geldigheidsdata van gezinsleden;
g. Parkeerplaatsen worden uitgegeven op volgorde van aankomst;
h. Abonnementhouders kunnen geen aanspraak maken op een parkeerplaats;
i. Abonnementhouders betalen een gereduceerd parkeertarief van € 3,50 per dag of hebben de
mogelijkheid om een parkeerabonnement aan te schaffen. In dat geval is uw abonnementspas uw
parkeerkaart;
j. Abonnementhouders dienen zich te houden aan het bezoekersreglement van Ouwehand, bij niet
naleven behoudt Ouwehand zich het recht voor een abonnement in te nemen, zonder restitutie van
abonnementsgelden;
k. Ouwehands Dierenpark behoudt zich het recht voor om tijdens speciale evenementen een extra
bijdrage te vragen;
l. Het kan voorkomen dat het Ouwehands Jungle restaurant i.v.m. feesten en partijen is gesloten;
m. Op vertoon van het abonnement krijgt de abonnementhouder korting op toegang tot andere NVD
parken. De NVD-parken bepalen zelf deze korting.

5. Slotbepalingen

Op dit Reglement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.