Bezoekersreglement

In Ouwehands Dierenpark Rhenen is het bezoekersreglement van kracht.

1. Definities
In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:
a. Ouwehand: de B.V. Ouwehands Dierenpark te Rhenen.
b. Ouwehandterrein: het omheinde terrein waarop zich de faciliteiten, dierenverblijven en het parkeerterrein van Ouwehand bevinden.
c. Bezoeker: eenieder die zich al dan niet met goedvinden van Ouwehand op het Ouwehandterrein bevindt.
d. Reglement: dit bezoekersreglement.

2. Toepasselijkheid
Door zich op het Ouwehandterrein te begeven, aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid van het Reglement. Het Reglement is bovendien verbonden aan iedere verkoop dan wel uitgifte van een toegangsbewijs en een abonnement.

3. Handhaving
Ouwehand is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit Reglement gerechtigd de betreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het Ouwehandterrein te ontzeggen. Ouwehand kan voorts al datgene doen dat Ouwehand ter zake nodig en/of dienstbaar acht, waaronder het doen van aangifte bij de politie.

4. Verbodsreglement
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Ouwehands Dierenpark verboden:

a. Zich op het Ouwehandterrein te bevinden zonder geldig toegangs- en legitimatiebewijs;
b. Zich buiten de daartoe bestemde paden, gangen, verblijfsruimten en speelvelden te begeven;
c. Zich in dierverblijven of voorbij de bij een dierverblijf aangegeven ‘niet te betreden zone’ te begeven;
d. Dieren in dierverblijven te verstoren, te voeren, op ramen en omheiningen van dierverblijven te tikken en voorwerpen in dierverblijven te deponeren;
e. Lichaamsdelen of voorwerpen door, over, in of onder (omheiningen van) dierverblijven te steken of te bewegen;
f. Aan Ouwehand toebehorende of anderszins op het Ouwehandterrein aanwezige zaken, waaronder begrepen dieren, toe te eigenen, te stelen, te vernielen of te beschadigen alsmede van het Ouwehandterrein te verwijderen;
g. Op het Ouwehandterrein aanwezige zaken te gebruiken op een andere wijze dan waarvoor de aard en inrichting bedoeld zijn, één en ander ter beoordeling van Ouwehand;
h. Zich voort te bewegen middels rollend materiaal zoals fietsen, skateboards en skeelers. Uitgezonderd rolstoelen, kinderwagens, rollators en scootmobiels. Loopfietsen die gebruikt worden als hulpmiddel i.v.m. handicap zijn toegestaan;
i. Dieren (met uitzondering van honden) op het Ouwehandterrein mee te nemen of toe te laten, dan wel dieren van het Ouwehandterrein mee te nemen;
j. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, zich te verkleden in dierenkostuum of carnavalspak, zich te ontdoen van boven- en/of onderkleding, lawaai te veroorzaken, (geluids)overlast te bezorgen of anderszins de orde op het Ouwehandterrein te verstoren, één en ander ter beoordeling aan Ouwehand;
k. Medewerkers van Ouwehand en vrijwilligers door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten of hen dit te bemoeilijken, één en ander ter beoordeling aan Ouwehand;
l. Afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken;
m. Goederen te koop aan te bieden;
n. Ballen, ballonnen, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens op het Ouwehandterrein te brengen;
o. Zich onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen op het Ouwehandterrein te begeven;
p. Foto, video, film-, geluids- en andere opnames te gebruiken voor commercieel gebruik. 
q. Vuur te maken dan wel anderszins de veiligheid van bezoekers en/of dieren op het Ouwehandterrein direct of indirect in gevaar te brengen, één en ander ter beoordeling aan Ouwehand. Er geldt voor alle overdekte locaties en onoverdekte vaste wachtrijen (bij Pandasia, het zeeleeuwentheater en de Theatertent)  in het dierenpark een rookverbod (geldt eveneens voor de e-sigaret).;
r. Bezoekers van Ouwehand te benaderen voor handtekeningen voor welk doel dan ook, werving en/of sampling;
s. Strafbare feiten te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen, één en ander ter beoordeling aan Ouwehand.

5. Gebodsbepalingen
a. Iedere bezoeker is gehouden op aanvraag van de medewerkers van Ouwehand een geldig toegangs- en legitimatiebewijs te tonen.
b. Kinderen tot 12 jaar wordt uitsluitend toegang tot het park verleend onder begeleiding van een volwassene (min. 18 jaar). Zij dienen hun leeftijd te kunnen aantonen.
c. In Ouwehand is het toegestaan een hond mee te nemen, mits kort aangelijnd. Het is echter niet toegestaan een hond mee te nemen in de Theatertent, Het Wad, de kinderboerderij en in de foodcounters van alle parkrestaurants.
d. Iedere bezoeker is in het kader van algemene veiligheid gehouden de medewerkers van Ouwehand toe te staan door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken dan wel een veiligheidsfouillering uit te voeren.
e. Alle waarschuwingsborden alsmede instructies en aanwijzingen van het personeel van Ouwehand dienen strikt en terstond in acht genomen te worden.
f. Groepen scholieren dienen te allen tijde begeleid te worden door een gezien het aantal scholieren voldoende aantal begeleiders (uitgangspunt 1:7).
g. In gebouwen mag niet worden geschreeuwd en gerend.
h. Iedere bezoeker is gehouden Ouwehand toe te staan op het terrein beelden geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaring van zijn portret/gelijkenis door Ouwehand, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen.
i. Op het parkeerterrein dient niet harder dan 5 km per uur te worden gereden.

6. Aansprakelijkheidsbeperking
Het verblijf van de bezoeker op het Ouwehandterrein, alsmede het gebruik van de faciliteiten, de dierverblijven, het parkeerterrein alsmede van rolstoelen en/of bolderkarren, is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
a. Ouwehand is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen.
b. Ouwehand is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ouwehand of één of meer van haar medewerkers terwijl de schadeveroorzakende handelingen van de desbetreffende medewerker geschiedde in uitoefening van of verband hielden met de normale taken van die medewerker.
c. Aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke zaken van de bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk iedere vorm van gevolgschade.
d. Iedere aansprakelijkheid van Ouwehand is per schadetoebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van een toegangsbewijs dat voor desbetreffende bezoeker op dat moment geldt. Indien Ouwehand echter ter zake van de schade verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Ouwehand in het desbetreffende geval, verhoogd met het eigen risico dat Ouwehand ter zake een schadegeval volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) dient te dragen.

7. Camera's
Voor de veiligheid van u, onze dieren en onze medewerkers hangen er camera’s in het park. Beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De bewaartermijn van deze beelden is maximaal 14 dagen.

8. Slotbepaling
Op dit Reglement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.